شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی(FAHP)
شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی(FAHP)
دوره 3، شماره 7، تابستان 1400، صفحه 35 - 13
نویسندگان : روح انگیز جلالی * و حسن آذرگون

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی(FAHP)می باشد. روش انجام این تحقیق از نظر زمانی پیمایشی، از نظر هدف ، توصیفی- ارزشیابی و روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق کتابخانه ای و مطالعه ای و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه و مصاحبه می باشد. جامعه آماری شامل 10 الی 15 نفر از خبرگان آگاه در حوزه های مدیریت منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی الکترونیک، سازمان آموزش و پرورش شهر کاشمر هستند که از سوابق اجرایی در سطوح تصمیم‌گیری برخوردار می باشند. با توجه به تعداد جامعه آماری، حجم نمونه آماری برابر با جامعه آماری بوده و بین 10 تا 15 نفر انتخاب خواهد شد. نمونه‌گیری در این مطالعه، به روش کل شمار انجام شد. براي شناسائي روابط و تعيين اولويت معيار‏هاي تحقيق حاضر از مدل‌هاي تصميم‌گيري چند معياره (MCDM) و مدل AHP با رویکرد فازی استفاده شده است. براي تجزيه ‌و تحليل داده‏هاي بدست آمده از محیط نرم افزارهای Excel استفاده شده است. نتایج نشان داد. معیارهای اصلی پژوهش شامل، عوامل فردی، عوامل سازمانی، عوامل فناورانه، عوامل رفتاری و عوامل محیطی می باشد. در مجموع 5 معیار اصلی، 30 زیرمعیار شناسایی شد. مقایسه وزن نهایی معیارها نشان می دهد که معیار \"عوامل فناورانه\" بیشترین و معیار \"عوامل فردی\" کمترین وزن را به خود اختصاص داد.

واژگان کلیدی :
مدیریت منابع انسانی الکترونیک، رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی، عوامل فناورانه