بررسی واکنش مصرف‌کننده نسبت به ادراک محصول با تصویر برند
بررسی واکنش مصرف‌کننده نسبت به ادراک محصول با تصویر برند
دوره 3، شماره 8، پاییز 1400، صفحه 52 - 42
نویسندگان : مراد کُردی * و پریا چگینی

چکیده :
هدف: تحقیق حاضر به‌منظور بررسی واکنش مصرف‌کننده نسبت به ادراک محصول با تصویر برند انجام‌گرفته است. روش : پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری خریداران آنلاین محصولات در منطقه پنج شهرداری کرج که حجم نمونه 384 نفر از بین آن‌ها انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تائید شده موردسنجش قرارگرفته است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها جمعیت شناختی و استخراج شاخصه‌ای مرکزی از آمار توصیفی و نرم‌افزار24 SPSS و برای تجزیه‌وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم‌افزار PLS2 Smart استفاده‌شده است. یافته¬ها: یافته‌های تحقیق حاکی از اثر مثبت و معنی‌دار متغیر سازگاری درک محصول با تصویر برند بر خرج کردن ، نگرش مثبت نسبت به فضای فروشگاه ، احساس لذت و ارزیابی مثبت مصرف‌کنندگان از فضای فروشگاهی دارد. نتیجه¬گیری: با سازگاری درک محصول با تصویر برند بر هزینه، نگرش، لذت، برانگیختگی و درک فضای فروشگاه تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد.

واژگان کلیدی :
سازگاری درک محصول با تصویر برند، خرج کردن، نگرش مثبت نسبت به فضای فروشگاه، احساس لذت و ارزیابی مثبت مصرف‌کنندگان از فضای فروشگاهی