تأثیر ابعاد مبتنی بر مخاطب، تمایز، قابلیت، استراتژی و عملکرد بر موقعیت‌یابی برند شخصی (مورد مطالعه : مشارکت‌کنندگان دوره جامع و تخصصی برندینگ در سازمان مدیریت صنعتی)
تأثیر ابعاد مبتنی بر مخاطب، تمایز، قابلیت، استراتژی و عملکرد بر موقعیت‌یابی برند شخصی (مورد مطالعه : مشارکت‌کنندگان دوره جامع و تخصصی برندینگ در سازمان مدیریت صنعتی)
دوره 3، شماره 8، پاییز 1400، صفحه 95 - 83
نویسندگان : شاهرخ فاتحی * و عبدالحمید حاجی پور شوشتری و محمد مهبودی

چکیده :
هدف: نام تجاری شخصی یکی از جدیدترین مباحث در زمینه برند سازی است. این بدان معناست که هر شخص با در نظر گرفتن اهداف داده‌شده خود و استفاده از استراتژی‌های مناسب می‌تواند مارک شخصی ثابتی داشته باشد. هدف این مطالعه بررسی چگونگی تأثیر ابعاد مبتنی بر مخاطبان محور ، تمایز ، قابلیت ، استراتژی و عملکرد بر جایگاه‌یابی برند شخصی بوده است. روش : پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری مشارکت‌کنندگان دوره جامع و تخصصی برندینگ در نیمه اول سال 1399 در سازمان مدیریت صنعتی در تهران که حجم نمونه 148 نفری از بین آن‌ها انتخاب و با پرسشنامه که روایی و پایایی آن تائید شده موردسنجش قرارگرفته است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها جمعیت شناختی و استخراج شاخصه‌ای مرکزی از آمار توصیفی و نرم‌افزار24 SPSS و برای تجزیه‌وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم‌افزار PLS3 Smart استفاده‌شده است. یافته¬ها: یافته‌های تحقیق حاکی از اثر مثبت و معنی‌دار متغیرهای ابعاد مبتنی بر مخاطبان محور ، تمایز ، قابلیت ، استراتژی و عملکرد بر جایگاه‌یابی برند شخصی دارد. نتیجه¬گیری: نتایج به‌دست‌آمده از این تحقیق بیانگر اثر قابل‌ملاحظه تأثیر ابعاد مبتنی بر مخاطبان محور ، تمایز ، قابلیت ، استراتژی و عملکرد بر جایگاه‌یابی برند شخصی بوده است.

واژگان کلیدی :
برندسازی شخصی، ابعاد مبتنی بر استراتژی، ابعاد مبتنی بر توانایی، ابعاد مبتنی تمایز، ابعاد مبتنی مخاطب، ابعاد مبتنی عملکرد