بررسی رابطه بین ویژگی های تداعی گر برند و قصد خرید برند با نقش واسط ارتباط احساسی مصرف کننده – برند(مورد مطالعه: مشتریان برند ال جی)
بررسی رابطه بین ویژگی های تداعی گر برند و قصد خرید برند با نقش واسط ارتباط احساسی مصرف کننده – برند(مورد مطالعه: مشتریان برند ال جی)
دوره 2، شماره 5، زمستان 99، صفحه 74 - 66
نویسندگان : مینو افشانی * و مرضیه روح آزاد

چکیده :
مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین ویژگی های تداعی گر برند و قصد خریدبرند با نقش واسط ارتباط احساسی مصرف کننده برند انجام گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری شامل مشتریان کالاهای لوازم خانگی برند ال جی در شهر بجنورد طی دوره زمانی 15 فروردین تا 25 اردیبهشت ماه سال 1399 می باشد. با توجه به نامشخص بودن حجم جامعه، برای تعیین حجم نمونه از فرمول جامعه نامحدود کوکران استفاده شد که این حجم در سطح اطمینان 95% برابر 384 نفر می باشد. ضمناً به منظور افزایش دقت نمونه گیری، افت احتمالی شرکت‌کنندگان و یا نقص در تکمیل ابزارها، حجم نهایی نمونه پژوهش 450 نفر در نظر گرفته شد. گزینش و آزمون نمونه های پژوهش به روش تصادفی ساده صورت خواهد پذیرفت. گردآوری اطلاعات در این پژوهش به دو روش کتابخانه ای و میدانی صورت پذیرفت . ابزارتحقیق عبارت بوده است از پرسشنامه استاندارد پورآزاد و همکاران(2019) وبا توجه به این که پرسشنامه استاندارد است، روایی آن در مطالعات خارجی و داخلی تایید شده است. از سوی دیگر استادان راهنما و مشاور و چندین تن از متخصصان آماری پرسشنامه را به لحاظ روایی در این پژوهش مورد تایید قرار داده اند.ضريب پايايي پرسشنامه بر اساس آلفاي کرونباخ توسط پورآزادو همکاران(2019)،70/0 گزارش شده است. داده ها با استفاده از نرم افزار Spss و روش مدل معادلات ساختاری مبتنی بر نرم افزار لیزرل تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که مدل از برازش مناسبی برخوردار بوده و رابطه احساسی مصرف کننده برند، رابطه بین ویژگی های تداعی گر برند و قصد خرید را میانجی گری می کند.

واژگان کلیدی :
تداعی برند، ارتباط احساسی برند، مصرف کننده، قصد خرید