بررسی تحلیل اثر سرمايه فکری بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش (مورد مطالعه: سازمان پسماند شهرداری مشهد)
بررسی تحلیل اثر سرمايه فکری بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش (مورد مطالعه: سازمان پسماند شهرداری مشهد)
دوره 3، شماره 7، تابستان 1400، صفحه 88 - 57
نویسندگان : مینو افشانی * و رسول شیرازی

چکیده :
موضوع مورد بررسی تحلیل اثر سرمايه فکری بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش می باشد. اين پژوهش از نظر هدف، كاربردي و از نظر نوع و تحليل، توصيفي است. جامعه آماری در این تحقیق سازمان پسماند شهرداری مشهد با تعداد 700 نفر کارمند می باشد که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 248 نفر به دست آمد که با استفاده روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبت به جمع آوری داده ها اقدام گردید. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه استفاده شده است. روایی پرسشنامه ها پس از بررسی توسط اساتید مورد تایید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ تایید شد. برای تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه ها از نرم افزار Smart PLS به روش مدل یابی معادلات ساختاری بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که مدیریت دانش تاثیر سرمايه فکری بر عملکرد را میانجیگری می کند. ابعاد سرمايه فکری(سرمایە انسانی، ساختاری و رابطه ای) بر مدیریت دانش تاثیر مثبت و معنادار دارد. مدیریت دانش بر عملکرد تاثیر مثبت و معنادار دارد. مدیریت دانش تاثیر ابعاد سرمايه فکری(سرمایە انسانی، ساختاری و رابطه ای) بر عملکرد را میانجیگری می کند.

واژگان کلیدی :
سرمايه فکری، عملکرد سازمانی، مدیریت دانش