بررسی تأثیر درآمد خالص، نسبت جاری و نسبت بدهی به دارایی، بر قیمت سهام بخش صنعت کالاهای مصرفی فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تأثیر درآمد خالص، نسبت جاری و نسبت بدهی به دارایی، بر قیمت سهام بخش صنعت کالاهای مصرفی فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران
دوره 3، شماره 8، پاییز 1400، صفحه 141 - 135
نویسندگان : ندا علی اکبریان دهکردی *

چکیده :
هدف از این انجام این تحقیق بررسی تأثیر درآمد خالص ، نسبت جاری و نسبت بدهی به دارایی، بر قیمت سهام بخش صنعت کالاهای مصرفی فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری این پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران دربازده زمانی بین سال‌های 1392 الی1399 است. در این پژوهش ابتدا داده‌های مربوط به متغیرهای تحقیق، برای سال‌های مذکور از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اورق بهادار تهران که شرایط و محدودیت اعمال شده را داشته باشند، جمع آوری و محاسبه گردید و از روش رگرسیون چندگانه برای کشف روابط بین متغیرها و آزمون فرضیات استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل مدل رگرسیونی تحقیق نشان می‌دهد که در سطح معناداری 95 درصد، متغیرهاي درآمد خالص، نسبت جریان متغیر، نسبت بدهی متغیر به دارایی رابطه مثبت و معناداري با قیمت دارد. همچنین، نتایج آزمون نشان می دهد که متغیرهای نسبت جاری و نسبت دارایی بدهی دارای تأثیر کمتری بر قیمت سهام صنعت کالاهای شرکت بخش مصرف کننده نسبته به درآمد خالص هستند.

واژگان کلیدی :
درآمد خالص، نسبت جاری، نسبت دارایی به بدهی، قیمت سهام