بررسی رابطۀ بین ابعاد مرتبط با استرس شغلی و تعهد شغلی کارکنان (مطالعۀ موردی: شرکت توزیع نیروی برق استان یزد)
بررسی رابطۀ بین ابعاد مرتبط با استرس شغلی و تعهد شغلی کارکنان (مطالعۀ موردی: شرکت توزیع نیروی برق استان یزد)
دوره 3، شماره 8، پاییز 1400، صفحه 108 - 96
نویسندگان : فاطمه غیب الهی * و محمد حسین عادل

چکیده :
ضرورت برنامه ریزی مناسب در محل کار و ایجاد شرایط برای بهبود کیفیت زندگی و کاهش استرس کارکنان یکی از وظایف مهم مدیران سازمانی می باشد. با کاهش میزان استرس شغلی کارکنان از طریق ابعاد مرتبط کاری می توان جنبه های اعتماد، تعهد و صداقت کارکنان را نسبت به سازمان بهبود بخشید. هدف کاربردی تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین استرس شغلی با ابعاد مرتبط شغلی و تعهد کاری می باشد. نوع تحقیق صورت گرفته توصیفی – پیمایشی بوده و روش گردآوری اطلاعات در آن به صورت کتابخانه ای- میدانی می باشد. جامعۀ آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان مجرب، کارشناسان و متخصصین شرکت توزیع نیروی برق استان یزد است که تعداد آنها 320 نفر می باشد. همچنین داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس فرمول کوکران تعداد نمونۀ آماری 174 نفر شد که به صورت نمونه دردسترس و تصادفی انتخاب و پرسشنامه ها بین آنها توزیع گردید که در نهایت 150 پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که؛ بین سه بعد مرتبط با استرس شغلی یعنی گردش شغلی، حمایت های اجتماعی و آموزش حین وظیفه رابطۀ مثبت و معناداری با استرس شغلی وجود دارد و بین شفافیت نقش و استرس شغلی رابطۀ معناداری وجود ندارد. همچنین ارتباط بین تعهد شغلی و استرس شغلی کارکنان مورد تایید قرار گرفت. نتایج ضریب مسیر نشان می دهد که؛ به ترتیب بعد آموزش حین وظیفه، حمایت های اجتماعی، گردش شغلی و شفافیت نقش بیشترین تاثیر را روی استرس شغلی کارکنان دارند.

واژگان کلیدی :
استرس شغلی، تعهد کاری، شفافیت نقش، گردش شغلی، آموزش حین وظیفه، حمایت اجتماعی