بررسی نقش مدل های ذهنی در فرآیند تغییر سازمانی(مورد مطالعه دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی اصفهان)
بررسی نقش مدل های ذهنی در فرآیند تغییر سازمانی(مورد مطالعه دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی اصفهان)
دوره 3، شماره 7، تابستان 1400، صفحه 189 - 174
نویسندگان : فرشید اصلانی و مهین کوهی و معصومه عمومی خوزانی *

چکیده :
در دنیای امروز تغیيرات به عنوان یک کلید محرک برای موفقیت سازمانی ضروری می باشد. هدف این پزوهش بررسی وتعیین نقش مدل های ذهنی در فرآیند تغییر سازمانی است. این تحقیق ازجهت هدف، کاربردی، ماهیت آن توصیفی وازحیث ارتباط بین متغیرها از نوع همبستگی بود. جامعه آماری ،کارکنان سازمان تأمین اجتماعی دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی اصفهان به تعداد 340 نفر است. حجم نمونه با استفاد از فرمول کوکران محاسبه شد و 181 نفر به‌ صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. ابزار گرد آوری پرسشنامه های استاندارد مدل های ذهنی و سنجش پذیرش کارکنان به تغییرات استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که مدل ذهنی هدف گرايي، مدل ذهنی وحدت گرايي، مدل ذهنی تعادل گرايي، مدل ذهنی عملكرد گرايي و مدل ذهنی برنامه گرايي در فرآیند تغییر سازمانی تأثیر معنادار و مثبت دارد. در حالی که مدل ذهنی ثبات گرایی در فرآیند تغییر سازمانی تأثیر معناداری ندارد.

واژگان کلیدی :
تغییر سازمانی، مدل های ذهنی، سازمان تأمین اجتماعی