نقش اخلاق حرفه ‌ای اسلامی در موفقیت سازمان های پروژه محور ایران
نقش اخلاق حرفه ‌ای اسلامی در موفقیت سازمان های پروژه محور ایران
دوره 3، شماره 7، تابستان 1400، صفحه 213 - 190
نویسندگان : شهلا سهرابی و حسین شمس * و حسین عزیزی نژاد

چکیده :
هدف از این پژوهش، بررسی اثرات «مجموعه‌ای از چهار شیوه HR انتخابی» بر موفقیت پروژه و اثرات تعدیلگر IWE در این رابطه است. این مطالعه فرضیات مستقیم و تعدیلگر را برای رابطه بین 4 شیوه HR انتخابی (استخدام و گزینش کارمندان، تربیت و توسعه کارمندان، ارزیابی عملکردی کارمندان و سیستم پاداش کارمندان)، «موفقیت پروژه» (PS) و «اخلاق حرفه‌ای اسلامی» (IWE) در سازمان‌های مبتنی بر پروژه ایران ایجاد می‌کند. این فرضیات با کمک داده‌های برآورد تأیید می‌شوند که از 2 شهر ایران (ماهشهر و عسلویه ) با بهره گیری از طراحی مقطعی گردآوری شده‌اند. در این مطالعه، از تحلیل رگرسیون خطی برای تعیین اثرات متغیرها استفاده شده و از همبستگی پیرسون برای سنجش هم خطی بین متغیرهای مختلف استفاده شد. هم چنین برای فهم وابستگی بین متغیرهای پژوهش و PS از همبستگی پیرسون استفاده شده است. داده‌هایی که از طریق این ابزار گردآوری شدند با بهره گیری از نسخه 20 نرم افزار SPSS وارد و تحلیل شدند. یافته‌های پژوهش نشان داد که ETD نسبت به هر سه شیوه دیگر مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های مبتنی بر پروژه ایران تأثیر کمی بر موفقیت پروژه دارد. افزون براین، این یافته‌ها اثرات تعدیلگر IWE را تنها در رابطه بین شیوه «استخدام و گزینش کارمندان» و موفقیت پروژه‌ای که کارمندان در این سازمان‌ها متوجه شدند نشان می‌دهند. در پایان این پژوهش در مورد اهمیت، پیامدها و محدودیت‌های نتایج برای تحقیق آتی نیز بحث شده است.

واژگان کلیدی :
شیوه‌های HR، موفقیت پروژه، اخلاق حرفه‌ای اسلامی، سازمان‌های مبتنی بر پروژه