تحلیل و شناسایی عوامل سلامت فکری، معنویت، تعهد پذیری افراد و ارتباط بین آنها (مورد مطالعه: دانشجویان و فارغ التحصیلان شاغل رشته حسابداری واحد شاهرود)
تحلیل و شناسایی عوامل سلامت فکری، معنویت، تعهد پذیری افراد و ارتباط بین آنها (مورد مطالعه: دانشجویان و فارغ التحصیلان شاغل رشته حسابداری واحد شاهرود)
دوره 3، شماره 7، تابستان 1400، صفحه 144 - 126
نویسندگان : محمدرضا عبدلی * و احمد نظری

چکیده :
ورود مفاهیمی همچون اخلاق ، حقیقت، باور به خداوند با نیروي برتر، معنا جویی در کار و در نهایت روح و معنویت همه حکایت از ظهور پارادایمی جدید در عرصه سازمانی دارد در این تحقیق تاثیر و ارتباط سلامت رفتاری افراد از جنبه ساختاری، اقتصادی و اجتماعی با معنویت در حوزه های پایبندی به ارزشهای اخلاقی، معنویت ذهنی و فرهنگی وهمینطور با میزان تعهد پذیری در افراد در حوزه های عاطفی و اجتماعی و رفتاری مورد بررسی قرار گرفته شده است در ابتدا به کمک روش ارزیابی انتقادی و مرور63 پژوهش مربو به موضوع و نیز خبرگان دانشگاهی و باتجربه، فاکتورها و عوامل موثر بر هر یک از متغیرهای تحقیق شناسایی و امتیازدهی و اولیت بندی شدند سپس با اتکا به تحلیل‌های فراترکیب و تحلیل دلفی مورد تحلیل قرار گرفتند جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته حسابداری دانشگاه آزاد شاهرود به تعداد 143نفربودندکه در قالب پرسشنامه کتبی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند نتایج دریافتی از دیدگاه آنها شناسایی عوامل موثر مولفه های اصلی سلامت فکری، معنویت و تعهدپذیری بود بعلاوه مشخص گردید بین معنویت و میزان تعهد پذیری در افراد رابطه قوی و مستقیمی وجود دارد و سلامت فکری به میزان زیادی می تواند متاثر از معنویت فردی و درونی افراد باشد بعلاوه سلامت فکری نقش زیادی در تعهد پذیری افراد در مسئولیت های مختلف ایفا می نماید.

واژگان کلیدی :
معنویت، تعهد پذیری، سلامت فکری