بررسی اثر اقتصاد سیاسی پشت سر استقلال بانک مرکزی
بررسی اثر اقتصاد سیاسی پشت سر استقلال بانک مرکزی
دوره 3، شماره 7، تابستان 1400، صفحه 56 - 36
نویسندگان : سپیده کامرانی شریف *

چکیده :
یکی از سوالات اصلی اقتصاد سیاسی دولت این است که تصمیمات باید چگونه باشد. توسط سیاستمداران که در معرض انتخابات مکرر هستند و تصمیماتی که باید به آنها تفویض شود، گرفته شده است و برخلاف سیاست های مالی، سیاست های پولی اغلب به یک نهاد مستقل واگذار می شود که توسط مقامات رسمی شغلی اداره می شود که مدت مسئولیت آنها بیش از متوسط سیاسی است. در این مقاله، به این مسائل، پرداخته می شود که: چرا سیاستمداران با کمال میل از بخش قابل توجهی از اختیارات و قدرت خود صرف نظر می نمایند و آن را به دیوان سالاران در نهادهای مستقل تفویض می نمایند؟ و این تفویض ممکن است چه شکلی داشته باشد (یعنی تفویض ابزار، اهداف) استقلال هدف مطلوب نیست.

واژگان کلیدی :
اقتصاد سیاسی، استقلال بانک مرکزی، بانکداری