الگوی عملیاتی تخصیص اعتبارات غیر پرسنلی با رویکرد کارایی: مطالعه موردی استان البرز
الگوی عملیاتی تخصیص اعتبارات غیر پرسنلی با رویکرد کارایی: مطالعه موردی استان البرز
دوره 3، شماره 8، پاییز 1400، صفحه 20 - 1
نویسندگان : صمد برزویان و آزاده غلامیان *

چکیده :
پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نوع توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش شامل 8 منطقه آموزش و پرورش استان البرز بوده است. در این پژوهش بر روی داده های مناطق هشت گانه آموزش و پرورش استان البرز تحلیل ثانویه صورت گرفته است. با توجه به ویژگی های مناطق آموزشی، برای اندازه گیری کارایی نسبی بین مناطق آموزش و پرورش استان البرز از روش ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها استفاده شده است. پس از جستجوی رایانه ای از منابع داخل و خارج از کشور و همچنین بررسی مطالعات موجود در این زمینه، متغیرهای تحقیق در دو بخش ورودی ها و خروجی ها تعریف شده است. با تعیین ورودی ها و خروجی ها به کمک نرم افزارDEA-solver و با استفاده از دو مدلI-V -BCC و AP-BCC-V کارایی همه مناطق آموزشی بر اساس ضرایب کارایی برتر محاسبه شده و مناطق آموزشی بر اساس میزان کارایی رتبه بندی شده اند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داده است که بیشترین کارایی مربوط به مناطق آموزشی ناحیه4 کرج و شهرستان اشتهارد است و کمترین کارایی مربوط به منطقه آموزشی شهرستان طالقان است. با توجه به ضرایب کارایی هر منطقه آموزشی، ضرایب تخصیص اعتبارات با رویکرد کارایی محاسبه شده و الگوی عملیاتی تخصیص و توزیع اعتبارات غیر پرسنلی و برنامه های کیفیت بخشی استان تدوین و ارایه شده است.

واژگان کلیدی :
آموزش و پرورش، اعتبارات غیر پرسنلی، کارایی، استان البرز