تأثیر فرهنگ سازمانی حمایتی و عملکرد رهبری بر رضایت شغلی با نقش میانجی تعامل کاری و اعتماد در سازمان (مورد مطالعه : معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جهاد کشاورزی البرز)
تأثیر فرهنگ سازمانی حمایتی و عملکرد رهبری بر رضایت شغلی با نقش میانجی تعامل کاری و اعتماد در سازمان (مورد مطالعه : معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جهاد کشاورزی البرز)
دوره 3، شماره 6، بهار 1400، صفحه 120 - 109
نویسندگان : نگار فلاحتی * و مراد کردی

چکیده :
هدف : بررسی چگونگی نقش تعامل کاری و اعتماد در سازمان در تأثیر فرهنگ سازمانی حمایتی، و عملکرد رهبری بر رضایت شغلی بوده است. روش تحقیق : پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر داده های گردآوری شده از نوع کمی و در کل یک تحقیق توصیفی-‌پیمایشی می باشد. مدیران و سرپرستان بخش معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جهاد کشاورزی البرز به تعداد 147 نفر است که حجم نمونه 106 نفر از بین آن‌ها انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تائید شده مورد سنجش قرارگرفته است. برای تجزیه و تحلیل آمار توصیفی (استخراج شاخص های مرکزی، جمعیت شناختی ) نرم افزار Spss نسخه 24 و برای آمار استنباطی از معادلات ساختاری و تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Smart-Pls نسخه 3 استفاده شده است. یافته های تحقیق: یافته ها نشان می دهد که تعامل کاری و اعتماد در سازمان نقش میانجی در تاثیر گذاری فرهنگ سازمانی حمایتی و عملکرد رهبری بر رضایت شغلی ایفا می کند. نتیجه گیری: تعامل کاری و اعتماد در سازمان نقش میانجی مثبت و معنی داری در تاثیر گذاری فرهنگ سازمانی حمایتی و عملکرد رهبری بر رضایت شغلی دارد. و همچنین فرهنگ سازمانی و عملکرد رهبر می تواند بر تعامل کار، اعتماد و رضایت مدیران و سرپرستان بخش معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جهاد کشاورزی البرز تأثیر بگذارد.

واژگان کلیدی :
تعامل کاری، اعتماد در سازمان، فرهنگ سازمانی حمایتی، عملکرد رهبری، رضایت شغلی