تأثیر یک کمپین رسانه های اجتماعی در موفقیت معرفی یک محصول جدید
تأثیر یک کمپین رسانه های اجتماعی در موفقیت معرفی یک محصول جدید
دوره 3، شماره 8، پاییز 1400، صفحه 121 - 109
نویسندگان : کریم اصفهانی * و عبدالله مجیدی و محمد حقیقی

چکیده :
هدف : سیستم عامل های رسانه های اجتماعی می توانند ابزاری امیدوار کننده برای کمپین های بازاریابی خرده فروشان باشند. به ویژه به منظور معرفی محصولات جدید ، رسانه های اجتماعی ممکن است تعامل اجتماعی و دهان به دهان آنلاین را تسهیل کنند و بنابراین ، می توانند دامنه دسترسی را گسترش دهند و انتشار اطلاعات مربوط به محصول جدید را تسریع کنند. تأثیر ارتباط دهان به دهان و تعامل اجتماعی آنلاین بر رفتار مصرف کننده در تحقیقات قبلی به طور گسترده تحلیل شده است. با این حال ، تاکنون دانش کمی در مورد تأثیر کمپین های رسانه های اجتماعی در معرفی محصولات جدید وجود دارد. بنابراین ، هدف این مطالعه تجزیه و تحلیل تأثیر یک کمپین رسانه های اجتماعی در موفقیت معرفی یک محصول جدید بوده است. روش : پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی از لحاظ روش، توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری، کارکنان شرکت‌های دانش بینان پارک علم و فناوری تربیت مدرس که کاربران عضو شبکه اینستاگرام هستند با حجم نمونه 273 نفر بوده است. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه استاندارد است که روایی و پایایی آن تائید و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از مُدل معادلات ساختاری بوسیله نرم افزار SmartPLS2 و آمارتوصیفی از طریق نرم افزار SPSS24 استفاده شده است. یافته ها: فرضیه های ادعایی مبنی بر اینکه که حس تعلق به جامعه، آزمونگر محصول محصول جدید بر قصد و پیشنهاد خرید محصول جدید با نقش میانجی نگرش نسبت به محصول جدید تاثیر دارد مورد تائید واقع شد. نتایج : نتایج نشان می‌دهد که نحوه استفاده از اینستاگرام برای بهبود اقدامات بازاریابی بسیار مهم میباشد و حس اجتماعی، تست محصول جدید و نگرش نسبت به نام و برند محصول جدید جدید بر بهره‌گیری واقعی از شبکه اجتماعی اینستاگرام در ارتباط با معرفی واکسن های جدید به بازار تاثیر اساسی در این راستا ایفا می کند.

واژگان کلیدی :
موفقیت معرفی یک محصول جدید، نگرش نسبت به محصول جدید، قصد توصیه محصول جدید و قصد خرید محصول جدید