الگوی سنجش میزان بلوغ سیستمهای هوش تجاری در صنعت بانکداری(کاربرد معادلات ساختاری)
الگوی سنجش میزان بلوغ سیستمهای هوش تجاری در صنعت بانکداری(کاربرد معادلات ساختاری)
دوره 3، شماره 8، پاییز 1400، صفحه 60 - 53
نویسندگان : مرتضی جان ملکی *

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر ارائه الگوی سنجش میزان بلوغ سیستمهای هوش تجاری در صنعت بانکداری(کاربرد معادلات ساختاری) می باشد. در این راستا اهداف اختصاصی شامل ارائه مدلی جهت سنجش بازاریابی رابطه‌مند، مدیریت عملکرد، مدیریت ریسک، و مدیریت دارایی¬ها و تعهدات در صنعت بانکداری ایران با استفاده از معادلات ساختاری حداقل مربعات جزيي می باشد. جامعه آماری شامل کارکنان بانک¬های ملی مرکزی استان تهران در سال 1397 می¬باشند که برابر با 4912 بوده، از طریق جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان تعداد نمونه آماری 357 نفر از کارکنان انتخاب شدند. نتایج مشخص نمود هوش تجاری و شاخص‌های آن حدود 47 درصد از واریانس بانکداری را تبیین نمودند.

واژگان کلیدی :
هوش تجاری، بانکداری، صنعت بانکداری، مدیریت