شبیه‌سازی سناریوهای رشد و موفقیت کسب‌وکارهای نوپا با مدل‌سازی‌ مبتنی بر رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها
شبیه‌سازی سناریوهای رشد و موفقیت کسب‌وکارهای نوپا با مدل‌سازی‌ مبتنی بر رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها
دوره 3، شماره 9، زمستان 1400، صفحه 23 - 1
نویسندگان : غلامرضا توکلی *

چکیده :
امروزه اقتصاد كشورها بر محور كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط و نوپا استوار است چراکه در توسعه اقتصادی، اشتغال‌زایی و ابداع شيوه‌هاي جديدي كه به تغييرات فناوري و افزايش توانايي توليد منجر خواهد شد نقش مهمي ايفا می‌کنند که رشد پایدار و موفقیت آن‌ها به کانون توجه و تمرکز مبدل گشته است. بنابراین هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل رشد و موفقیت کسب‌وکارهای نوپا و مدل‌سازی آن‌ها با رویکرد پویایی شناسی سیستم‌ها به منظور شبیه‌سازی رفتار کسب‌وکار و زیرسیستم‌های آن می‌باشد تا بر اساس موتورهای رشد مختلف، سناریوهای متفاوت بررسی و مقایسه گردند. در این راستا با مطالعه مبانی نظری موضوع، ابعاد و متغیرها شناسايي و تاثیر هر کدام از آن‌ها بر یکدیگر مورد بررسي قرار گرفت و طی پژوهش میدانی در قالب پرسشنامه بسته، تأثیرگذاری عوامل فعالیت های بازاریابی، جریان های درآمدی و هزینه‌ای، منابع انسانی، توانایی های فردی مدیریتی، ایده و محصول، عوامل محیطی، مدیریت عملیات تولید و پشتیبانی، شبکه سازی و استراتژی و سازمان بر رشد و موفقیت کسب‌وکارهای نوپا بیان گردید و سپس با بهره‌گیری از نظرات اعضای نخبه متشکل از اساتید دانشگاهی، مدیران عامل و ارشد کسب‌وکارهای نوپا و پژوهشگران متخصص به صورت مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته، مدل دینامیکی توسعه یافته و در نرم افزار ونسیم، ترسیم، فرموله، تست و شبیه سازی گردید تا بر اساس موتورهای رشد مختلف کسب‌وکارهای نوپا، سناریوهای متفاوت بررسی و مقایسه گردند.

واژگان کلیدی :
کسب‌وکار نوپا، رشد کسب‌وکار، موفقیت کسب‌وکار، پویایی شناسی سیستم‌ها، شبیه‌سازی، مدل‌ دینامیکی کسب‌وکار نوپا