بررسی تأثیر کوپن‌ها، عضویت در پورتال و تأثیر همتا بر ارزش خرید و تکانش گری ادراک شده و تأثیر آن بر ناسازگاری شناختی پس از خرید مؤثر و قصد خرید مجدد ( مورد مطالعه: فروشگاه اینترنتی خشکبار ایران)
بررسی تأثیر کوپن‌ها، عضویت در پورتال و تأثیر همتا بر ارزش خرید و تکانش گری ادراک شده و تأثیر آن بر ناسازگاری شناختی پس از خرید مؤثر و قصد خرید مجدد ( مورد مطالعه: فروشگاه اینترنتی خشکبار ایران)
دوره 3، شماره 9، زمستان 1400، صفحه 206 - 192
نویسندگان : نادیا نادری نیا * و عبدالحمید حاجی پور شوشتری

چکیده :
این مطالعه در چارچوب بحث اقدامات روانشناختی، که بر اساس نظریه تکانه و تئوری ناهماهنگی بنا شده به بررسی و سنجش تجربی موضوع پرداخته است. در واقع هدف اصلی تحقیق تعیین تأثیر کوپن‌ها ، عضویت در پورتال و تأثیر همتا بر ارزش خرید و تکانش گری ادراک شده و تأثیر آن بر ناسازگاری شناختی پس از خرید و ناسازگاری پس از خرید مؤثر از دیدگاه کاربران فروشگاه اینترنتی خشکبار ایران بوده است. این مطالعه ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی – پیمایشی از نوع علمی است. جامعه آماری کاربران فروشگاه اینترنتی خشکبار ایران در تهران به تعداد نامعین که حجم نمونه 384 نفر انتخاب و با پرسشنامه که روایی و پایایی آن تائید شده مورد سنجش قرارگرفته است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از مدل معادلات ساختاری و نرم‌افزار PLS3 Smartاستفاده‌شده است. یافته ها نشان می دهد که افزایش کوپن‌ها می تواند اقدامات خرید و انگیزه را مثبت افزایش دهد ، که این می تواند بر ناهماهنگی شناختی پس از خرید و ناهماهنگی پس از خرید عاطفی و همچنین قصد خرید مجدد مشتریان تأثیر مثبت و معنی داری داشته باشد. همچنین مشخص شد که ارائه کوپن‌های رایگان اضافی اثر ناهماهنگی شناختی پس از خرید را کاهش می دهد اما نه ناهماهنگی پس از خرید عاطفی را کاهش نمی دهد. این مطالعه با افزودن ناهماهنگی پس از خرید عاطفی به چارچوب ، به تئوری ناهماهنگی کمک می کند. علاوه بر این، نتایج مربوط به کوپن‌ها، عضویت و نفوذ نظیر می تواند برای فروشگاه اینترنتی خشکبار ایران مفید باشد.

واژگان کلیدی :
ارزش خرید, تأثیر همتا, تکانش گری ادراک‌شده, کوپن‌ها الکترونیکی، عضویت در پورتال، قصد خرید مجدد