بررسی و شناسایی محرک های فروش محصولات لوکس ایران خودرو (محصول تارا) در بازارهای نوظهور با استراتژی مزیت رقابتی به جهت تاثیر بر عوامل تعیین کننده بر وفاداری مشتری و روابط مشتری در رسانه های اجتماعی
بررسی و شناسایی محرک های فروش محصولات لوکس ایران خودرو (محصول تارا) در بازارهای نوظهور با استراتژی مزیت رقابتی به جهت تاثیر بر عوامل تعیین کننده بر وفاداری مشتری و روابط مشتری در رسانه های اجتماعی
دوره 3، شماره 9، زمستان 1400، صفحه 153 - 137
نویسندگان : نادر محقق و مسعود عموعموها *

چکیده :
تحقیق حاضر با هدف بررسی و شناسایی محرک های فروش محصولات لوکس ایران خودرو (محصول تارا) در بازارهای نوظهور با استراتژی مزیت رقابتی به جهت تاثیر بر عوامل تعیین کننده بر وفاداری مشتری و روابط مشتری در رسانه های اجتماعی انجام شد. روش پژوهش پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل متقاضیان خرید محصولات لوکس ایرانخودرو(تارا) می باشند. با توجه عدم دسترسی کامل به تعداد جامعه آماری، بالاترین تعداد در جدول مورگان(384نفر) به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده که روایی و پایای آنها مورد تأیید قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف معیار، رسم نمودارها) با استفاده از نرم افزار آماری SPSS(نسخه 24) و از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SmatPLS نسخه انجام گردید. نتایج پژوهش نشان داد که محرک های اقتصادی، محرک های فروش، محرک های پس از فروش، محرک های ایمنی، محرک های طراحی داخلی و محرک های طراحی خارجی از جمله محرک های فروش محصولات لوکس ایران خودرو (محصول تارا) می باشد. همچنین ضریب مسیر برای رابطه محرک های فروش محصولات لوکس ایران خودرو (محصول تارا) بر وفاداری مشتری برابر با 560/0 می باشد که این مقدار مثبت است و مقدار T-Value برابر با 8.924 می باشد که این مقدار از 1.96 بیشتر است. بنابراین محرک های فروش محصولات لوکس ایران خودرو (محصول تارا) بر وفاداری مشتری تأثیر معنی داری دارد. و ضریب مسیر برای رابطه محرک های فروش محصولات لوکس ایران خودرو (محصول تارا) بر روابط مشتری در رسانه های اجتماعی برابر با 450/0 می باشد که این مقدار مثبت است و مقدار T-Value برابر با 888/5 می باشد که این مقدار از 1.96 بیشتر است. بنابراین محرک های فروش محصولات لوکس ایران خودرو (محصول تارا) بر روابط مشتری در رسانه های اجتماعی تأثیر معنی داری دارد.

واژگان کلیدی :
محرک های فروش، محصولات لوکس، ایران خودرو، بازارهای نوظهور، وفاداری مشتری