نقش فعالیت های کارافرینی در اثرگذاری گرایش کارآفرینی بر عملکرد سرمایه گذاری جدید بین المللی
نقش فعالیت های کارافرینی در اثرگذاری گرایش کارآفرینی بر عملکرد سرمایه گذاری جدید بین المللی
دوره 3، شماره 9، زمستان 1400، صفحه 108 - 96
نویسندگان : ماریا سوری * و مراد کردی

چکیده :
هدف :. بررسی تاثیر فعالیت های کارافرینی بر گرایش کارآفرینی و عملکرد سرمایه گذاری جدید بین المللی بوده است. روش تحقیق : پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شرکتهای سرمایه گذاری بین المللی پارس آریان که حجم نمونه 185 نفر از بین آن‌ها انتخاب و با پرسشنامه استاندارد که روایی و پایایی آن تائید شده موردسنجش قرارگرفته است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص‌های مرکزی از آمار توصیفی و نرم‌افزار24 SPSS و برای تجزیه‌وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم‌افزار PLS2 Smart استفاده‌شده است. یافته های تحقیق: حاکی از اثر مثبت و معنی‌دار متغیرهای گرایش کارافرینی بر عملکرد سرمایه گذاری جدید بانقش میانجی کشف فرصت دارد، و همچنین حمایت نهادی و روابط تجاری تأثیر مستقیم مثبت و معناداری بر گرایش کارافرینی بر عملکرد سرمایه گذاری جدید دارد. نتیجه گیری: نتایج به‌دست‌آمده از این تحقیق در راستای مباحث ادبیات نظری و تحقیقات گذشته بوده و بیانگر تأثیر معنی دار و مثبت گرایش کارافرینی بر عملکرد سرمایه گذاری جدید به واسطه نقش فعالیت های کارآفرینی بوده است.

واژگان کلیدی :
گرایش کارافرینی، عملکرد سرمایه گذاری جدید، فعالیت های کارآفرینی