تاثیر گذاری هوش تجاری بر سرعت بین المللی شدن با نقش میانجی چابکی تنظیم عملیاتی و چابکی سرمایه بازار و تعدیل گری فاصله فرهنگی ( مورد مطالعه : شرکت پارس خودرو)
تاثیر گذاری هوش تجاری بر سرعت بین المللی شدن با نقش میانجی چابکی تنظیم عملیاتی و چابکی سرمایه بازار و تعدیل گری فاصله فرهنگی ( مورد مطالعه : شرکت پارس خودرو)
دوره 3، شماره 9، زمستان 1400، صفحه 76 - 66
نویسندگان : فاطمه بهاری گلی * و مراد کردی

چکیده :
هدف: بررسی چگونگی نقش چابکی تنظیم عملیاتی، چابکی سرمایه بازار و فاصله فرهنگی در تاثیر گذاری هوش تجاری بر سرعت بین المللی شدن بوده است. روش : پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. سطوح مدیریت و کارشناسان ارشد شرکت پارس خودرو به تعداد 234 که حجم نمونه 146 نفر از بین آن‌ها انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تائید شده موردسنجش قرارگرفته است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص‌های مرکزی از آمار توصیفی و نرم‌افزار24 SPSS و برای تجزیه‌وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم‌افزار PLS2 Smart استفاده‌شده است. یافته ها: یافته‌های تحقیق حاکی از اثر مثبت و معنی‌دار متغیرهای چابکی تنظیم عملیاتی و چابکی سرمایه بازار با نقش میانجی و فاصله فرهنگی نقش تعدیلی در تاثیر هوش تجاری بر سرعت بین المللی شدن بوده است. نتیجه گیری: نتایج به‌دست‌آمده از این تحقیق بیانگر: (1) هوش تجاری تأثیر بسزایی در سرعت بین المللی شدن دارد و چابکی سازمانی به طور مثبت واسطه چنین رابطه علی است. (2) فاصله فرهنگی رابطه بین چابکی سازمانی و سرعت بین المللی سازی را تعدیل می کند.

واژگان کلیدی :
هوش تجاری، سرعت بین المللی شدن، چابکی تنظیم عملیاتی، چابکی سرمایه بازار