تأثیر اقشار اجتماعی بر آنومی اجتماعی در بین ساکنان منطقه 11 شهر تهران
تأثیر اقشار اجتماعی بر آنومی اجتماعی در بین ساکنان منطقه 11 شهر تهران
دوره 3، شماره 9، زمستان 1400، صفحه 58 - 43
نویسندگان : سجاد شول * و سعید معدنی و ساسان ودیعه

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر پاسخ بررسی تأثیر اقشار اجتماعی بر آنومی اجتماعی در بین ساکنان منطقه 11 شهر می باشد. پژوهش حاضر از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه ساکنان منطقه 11 شهر تهران تشکیل می دهند. با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه‌گیری تصادفی نمونه‌ای به حجم 384 نفر، انتخاب شد. پرسشنامه مورد استفاده برای بررسی آنومی اجتماعی بر اساس بررسی های کتابخانه ای و پژوهش های گذشته، به صورت محقق ساخته طراحی گردید. اين پرسشنامه بر اساس مقياس پنج درجه ای ليكرت تنظيم شد. در این پژوهش جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی(فراوانی، درصد، میانگین، استفاده از نمودار و...) استفاده شد. همچنین جهت آزمون فرضیه های پژوهش از آمار استنباطی(آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون) استفاده شد. سطح معنی داری در این پژوهش 05/0 ≥ P تعیین و محاسبات آماری به وسیله نرم¬افزار آماری SPSS (نسخه 22) انجام گردید. نتایج پژوهش نشان داد متغیر تحصیلات ، 6/7 درصد از آنومی اجتماعی و متغیر شغل، 9 درصد از آنومی اجتماعی، متغیر سن، 7/9 درصد از آنومی اجتماعی، متغیر میزان درآمد، 9/8 درصد از آنومی اجتماعی و متغیر اقشار اجتماعی، 15 درصد از آنومی اجتماعی را پیش بینی می کند.

واژگان کلیدی :
آنومی اجتماعی، اقشار اجتماعی، رفتارهای پر خطر، منطقه 11 شهر تهران