دوره 4، شماره 12، پاییز 1401، صفحات 98 - 116
نویسندگان : حسن بودلایی و محمدصادق میرزائی * و سمیرامیس محمدی آریا

چکیده :
هدف از این پژوهش، بررسی این مسئله است که آیا سرمایه فکری، می‌تواند هم به صورت مستقیم و هم از طریق اتخاذ مدیریت زنجیره تأمین مبتنی بر بلاک چین در بهبود تولید پایدار یک شرکت نقش داشته باشد یا خیر. داده ها از 240 شرکت دارای فناوری پیشرفته و یا خلاق با کمک پرسشنامه ارائه شده توسط سارپونگ و همکاران(2022)، که گویه های آن اقتباس شده ازمنابع معتبر دیگر بوده است، جمع آوری شد. اعتبار مقیاس و مدل نیز با ضریب آلفای کرونباخ(پایایی)، معیار میانگین واریانس استخراج شده(روایی همگرا) و روش فورنل واکر(روایی واگرا)، مورد تأیید قرار گرفت. نتایج بر پایه روش معادلات ساختاری نشان داد که سرمایه فکری، هم به صورت مستقیم و هم از طریق مدیریت زنجیره تأمین مبتنی بر بلاک چین و نگاشت زنجیره تأمین، بر تولید پایدار تأثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین می توان گفت ارتقای سرمایه فکری هم به صورت مستقیم و هم بر پایه تقویت نگاشت زنجیره تأمین و مدیریت زنجیره تأمین مبتنی بر بلاک چین در تولید پایدار نقشی بسیار برجسته خواهد داشت. از این رو توصیه می گردد شرکت ها در ایران با ارزیابی مداوم سرمایه فکری و تدوین برنامه ریزی های بهبودی برای آن، به ارتقای تولید پایدار شرکت کمک کنند.

کلمات کلیدی :
سرمایه فکری، زنجیره تأمین، فناوری بلاک چین، تولید پایدار، نقشه برداری زنجیره تأمین.


مشاهده مقاله
61
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۲ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۴ شهریور ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۰۲ آذر ۱۴۰۱