دوره 5، شماره 16، پاییز 1402، صفحات 115 - 137
نویسندگان : منصور اسماعیل زاده * و ستایش سادات طایفی

چکیده :
هدف این مقاله اولویت بندی معیارهای انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین لارجز با استفاده از روش بهترین-بدترین در صنعت خودروسازی است. برای تحقق این هدف، ابتدا شاخصهای مرتبط با زنجیره تامین لارجز در پنج بعد به تفکیک برای انجام مقایسات زوجی در اختیار خبرگان دانشگاهی و صنعت خودرو قرار می گیرد. بعد از گردآوری ماتریس مقایسات زوجی شاخصها، مدل برنامه ریزی خطی آنها به تفکیک تشکیل و با حل آنها در نرم افزار اکسل، براساس اوزان بدست آمده برای شاخصهای مرتبط با هر بعد، شاخصها اولویت بندی می شوند. نتایج نشان می دهد که در یک زنجیره تامین لارجز در صنعت خودروسازی، توجه به شاخصهای قیمت، قابیلت نوآوری، یکپارچه سازی اطلاعات، سیستم مدیریت محیطی و روابط بلندمدت به ترتیب در ابعاد ناب، چابک، تاب آوری، سبز و پایداری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. براساس اولویت بندیهای انجام شده، پیشنهادهایی برای صنعت خودروسازی و پژوهشهای آینده ارائه می شود. باتوجه به اینکه پژوهشهای اندکی در رابطه با زنجیره تامین لارجز انجام شده است و براساس دانش ما در داخل پژوهشی صورت نگرفته است، اولویت بندی شاخصهای مرتبط با این نوع از زنجیره تامین می تواند پایه هایی را برای بکارگیری و توجه به آنها در صنعت خودروسازی و انجام پژوهشهای مفیدی در این زمینه را فراهم نماید.

کلمات کلیدی :
زنجیره تامین لارجز، روش بهترین-بدترین، صنعت خودروسازی


مشاهده مقاله
275
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۰۹ مرداد ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۰ آبان ۱۴۰۲