دوره 4، شماره 11، تابستان 1401، صفحات 34 - 49
نویسندگان : امیر شایسته راد * و وحید چناری

چکیده :
سازمانها، با استخدام و به کارگیری کارکنان، درصدد تحقق اهداف خود هستند. کارکنان نامرئی، کارکنانی هستند که در حاشیه مانده اند یا به حاشیه رانده شده اند و کسی به آنها توجه نمی کند و اهمیت زیادی برای آنان قائل نمی شودو مدیران از تمام توان، ظرفیت، قابلیت و توانمندی های آن ها به معنای وسیع کلمه استفاده نمی کنند. پژوهش حاضر از نظرهدف کاربردی است و در زمرة پژوهشهای توصیفی پیمایشی قـرار مـی گیـرد وبا استفاده ازروش داده بنیاد انجام شده است. براي به دست آوردن داده هاي موردنیازدر این پژوهش با13 نفر از کارکنان بخش دولتی که در چنین شرایط قرار داشتند مصاحبه نیمه ساختار یافته به عمل آمد و داده ها از مصاحبه ها استخراج شد. براي تجزیه وتحلیل داده ها از روش نظام دار استراوس وکوربین با کدگذاري باز، کدگذاري محوري و کدگذاري گزینشی استفاده شده است. بعد از تحلیل داده ها الگویی برای تبدیل کارکنان نامرئی به کارکنان مرئی با نقش رهبری تحول آفرین ارایه شده است. بر اساس نتایج بدست آمده این الگو داراي مدل نهايي، در تبدیل کارکنان نامرئی به مرئی ، شامل عوامل بستر ساز ، شرايط زمینه ای، رهبرد ها ، شرايط مداخله گر، و پيامده ها در تبدیل کارکنان نامرئی به مرئی است که میتواندکمک شایانی به کاهش پدیدةکارکنان نامرئی نماید.

کلمات کلیدی :
کارکنان نامرئی، ایجاد بی تفاوتی سازمانی، رهبری تحول آفرین


مشاهده مقاله
128
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۳ دی ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۹ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۵ مرداد ۱۴۰۱