دوره 2، شماره 4، پاییز 99، صفحات 35 - 24
نویسندگان : مینو افشانی و فرشته رضاپور *

چکیده :
هدف تحقیق حاضر شناسایی موانع بازاریابی رشته‌های ورزشی رزمی ایران از دیدگاه مدیران می باشد. روش تحقیق حاضر پیمایشی و جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مسئولان ستادی ورزش و جوانان استان خراسان شمالی و روسای فدراسیون‌های ورزشی به تعداد 62 نفر می‌باشند. که به صورت انتخاب در دسترس به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته 63 سوالی برمبنای طیف لیکرت 5 تایی خیلی کم تا خیلی زیاد بود که روایی و پایایی آن بر اساس روش¬های معتبر مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزيه و تحليل اطلاعات بدست آمده از روش آزمون فریدمن با نرم افزار SPSS و همچنین از تكنيك AHP برای رتبه بندی عوامل با استفاده از نرم افزار Expert Choice انجام گردید نتایج نشان داد که مانع فقدان جنبه های تکنیکی در باشگاه ها با میانگین رتبه 61/4 مهمترین مانع می‌باشد و مانع ساختاری- مدیریتی با میانگین رتبه 14/3 کم اهمیت‌ترین مانع در بین موانع در جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی استان خراسان شمالی می باشد.

کلمات کلیدی :
ورزش های رزمی، فقدان جنبه های تکنیکی در باشگاه، جذب حامیان مالی