دوره 4، شماره 12، پاییز 1401، صفحات 45 - 56
نویسندگان : بهنام هادی * و لیلی سعیدی کیا

چکیده :
هدف: اگرچه به طور گسترده ثابت شده است که رقابت (همکاری و رقابت همزمان) ارتباط مثبتی با عملکرد شرکت ها دارد، محققان تا حد زیادی نیروهای محیطی و سطح شرکت را که به طور بالقوه بر این رابطه تأثیر می گذارند نادیده گرفته اند. بر اساس تئوری مبتنی بر منبع و دیدگاه رابطه ای، این مطالعه حاضر ارزیابی می کند که آیا شدت رقابت و پرخاشگری رقابتی به طور منفی تعدیل می کند یا خیر. بطورکلی هدف این تحقیق بررسی تاثیر گذاری همکاری بر عملکرد مالی با نقش میانجی پرخاشگری رقابتی و شدت رقابت بوده است. روش : پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری کارکنان شرکتهای دانش بنیان با حجم نمونه 189 نفری از بین آن‌ها انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تائید شده مورد سنجش قرارگرفته است . به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها جمعیت شناختی و استخراج شاخصه‌ای مرکزی از آمار توصیفی و نرم‌افزار24 SPSS و برای تجزیه‌وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم‌افزار PLS2 Smart استفاده‌شده است. یافته¬ها: یافته‌های تحقیق حاکی از اثر مثبت و معنی‌دار متغیرهای شدت رقابت و پرخاشگری رقابتی در تاثیر همکاری و عملکرد مالی است. همچنین همکاری بر عملکرد مالی تاثیر مثبت و معناداری می گذارد. نتیجه¬گیری: رقابت (همکاری و رقابت همزمان) بر با عملکرد شرکتهای دانش بنیان بشدت تاثیر مثبت دارد. همچنین نیروهای محیطی و سطح شرکت به طور بالقوه بر این رابطه همکاری و رقابت با عملکرد شرکتهای دانش بنیان تأثیر جدی می گذارند.

کلمات کلیدی :
همکاری، عملکرد مالی، پرخاشگری رقابتی، شدت رقابت


مشاهده مقاله
254
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۰۹ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۰۱ آذر ۱۴۰۱