دوره 4، شماره 11، تابستان 1401، صفحات 113 - 123
نویسندگان : نصراله تختائی و علیرضا خلفی *

چکیده :
کارن باراد (2007) واقع گرایی عاملانه ی جهان را به عنوان نهادهای درون عمل تصور می کند که تنها زمانی شکل مشخص می گیرند که یک برش عاملانه شکل می گیرد. در نظام سیستم های اطلاعاتی، نظریه ی او زیربنای بسیاری از آثار است که تحت سرفصل \"مادیت اجتماعی\" قرار می گیرد. به طور کلی، کار و اعتبار نظریه های مربوط به جهان را بر اساس هنرهای تجسمی و دوگانگی دکارتی به چالش می کشد. دست کم برخی از محققان مشترک در مادیت اجتماعی، مدعی هستند که یکی از نتایج نظریه ی باراد این است که نظریه های سیستم اطلاعاتی مانند در زمینه های متزلزل قرار دارند. از اصول اصلی نظریه بازنمایی و واقع گرایی عاملانه برای شرح پدیده هایی استفاده می شود که مطالعات موردی سیستم های اطلاعات حسابداری هستند. به خصوص از آن دیدگاه که بینش جدید، خلاقانه با استفاده از یک لنز واقع گرایی عاملانه رخ می دهد. علاوه براین، برخی نظریه ها می توانند یک گزارش جایگزین و قوی از پدیده های مورد مطالعه را ارائه دهد. واقع گرایی عاملانه به طور بالقوه برای محققان، سیستم های اطلاعات حسابداری را با ابزاری برای شناسایی مرکز زمینه ی خود و ایجاد نظریه ها در مورد هر مرکز اصلی فراهم می کند که امکان شناسایی دارند.

کلمات کلیدی :
واقع گرایی عاملانه، مادیت اجتماعی، سیستم های اطلاعاتی حسابداری، نظریه بازنمایی


مشاهده مقاله
324
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۴ تیر ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۵ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۵ مرداد ۱۴۰۱