دوره 4، شماره 11، تابستان 1401، صفحات 171 - 179
نویسندگان : محسن آرمان *

چکیده :
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر مشخصه های فیزیکی محیط کار بر عملکرد کارکنان بانک ملی ایلام می باشد. این پژوهش بر حسب هدف کاربردی است و روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد و جامعه آماری این تحقیق شامل 140 نفر از کارکنان شعب واداره امور شعب بانک ملی شهر ایلام است که طبق فرمول کوکران تعداد نمونه 102نفراست که شامل 9درصد زن و 91 درصد مرد است ابزارگردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد که در این پژوهش از دو پرسشنامه مشخصه های فیزیکی محیط کار و همچنین پرسشنامه محقق ساخته عملکرد کارکنان، پایائی آن از آلفای کرونباخ8/0بدست آمده که نشانگر تائید آن است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها آمار استنباطی از آزمون رگرسیون و با بهره گیری از نرم افزار Spss استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین مولفه های مشخصه های فیزیکی محیط کار (صندلی راحت، نبود سروصدا و حواس‌پرتی حین کار، روشنایی کافی، کنترل دمای محل کار، مناسب بودن چیدمان وسایل محیط کار) و عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد به همین دلیل پیشنهاد می شود از طریق افزایش استانداردهای فیزیکی محیط کار فرصت داده شود که در ،تقويت، مشخصه های فیزیکی محیط کار گام بردارند.

کلمات کلیدی :
عملکرد کارکنان، محیط فیزیکی کار، صدا، روشنایی، وسایل محیط کار


مشاهده مقاله
102
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۰۸ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۵ مرداد ۱۴۰۱