دوره 5، شماره 17، زمستان 1402، صفحات 53 - 68
نویسندگان : سید کامران یگانگی * و رسول کارگر زاده

چکیده :
پژوهش عملیاتی در برگیرنده مدل های کمی است که به مدیران در تصمیم گیری کمک می کند. تمام فعالیتها و اقداماتی که در همه زمینه ها توسط انسان انجام می شود حاصل فرآیند تصمیم گیری است. تحقیق در عملیات علم اختصاص بهینه منابع است. هدف تحقیق در عملیات فراهم آوردن مبانی منطقی برای تصمیم گیری از راه جستجو برای فهم و پی ریزی شرایط پیچیده و استفاده از این فهم برای پیش بینی رفتار سیستم و بهبود عملکرد سیستم است. این مقاله کاربرد پژوهش عملیاتی در حسابداری زیست محیطی را نشان می دهد. حسابداری مدیریت زیست محیطی به عنوان شاخه درون سازمانی حسابداری محیط زیست، یک سامانه اطلاعاتی قوی است که مدیریت را برای کنترل بهینه مصرف مواد خام، آب جریانات انرژی و سوخت، ایجاد و دفع ضایعات و پسماند، و پیشگیری از آلودگی محیط زیست یاری می رساند. حسابداری مدیریت زیست محیطی، به عنوان ابزار نوین مدیریت، از طریق ارتقای پاسخگوئی زیست محیطی، عملکرد زیست محیطی و مالی سازمان را بهبود می بخشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که روشهای پژوهش عملیاتی می تواند باعث صرفه جویی در هزینه های حسابداری مدیریت زیست محیطی شود. نتایج این تحقیق و شواهد تجربی حاکی از این است که روشهای پژوهش عملیاتی باعث کاهش هزینه های مرئی و ملموس اجراي روش هاي حسابداری مدیریت زیست محیطی می شود.

کلمات کلیدی :
پژوهش عملیاتی، حسابداری زیست محیطی، تصمیم گیری


مشاهده مقاله
165
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۳ آبان ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۲ آذر ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۷ بهمن ۱۴۰۲