دوره 3، شماره 6، بهار 1400، صفحات 55 - 42
نویسندگان : محمدرضا سرائیان * و عبدالحمید حاجی پور شوشتری

چکیده :
هدف : بررسی نقش اقدامات کارآفرینی تأثیر رویکردکارآفرینی بر عملکرد سرمایه گذاری بوده است. روش تحقیق : پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری ده شرکت بزرگ بورس ایران از لحاظ سرمایه اسمی که حجم نمونه 186 نفر از بین آن‌ها انتخاب و با پرسشنامه استاندارد که روایی و پایایی آن تائید شده مورد سنجش قرار گرفته است. به ‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص‌های مرکزی از آمار توصیفی و نرم‌افزار24 SPSS و برای تجزیه‌وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم‌افزار PLS2 Smart استفاده ‌شده است. یافته های تحقیق: حاکی از اثر مثبت و معنی‌دار متغیرهای رویکرد کارافرینی بر عملکرد سرمایه گذاری جدید بانقش میانجی کشف فرصت دارد، و همچنین حمایت نهادی و روابط تجاری تأثیر مستقیم مثبت و معناداری بر رویکرد کارافرینی بر عملکرد سرمایه گذاری جدید دارد. نتیجه گیری: نتایج به ‌دست‌ آمده از این تحقیق در راستای مباحث ادبیات نظری و تحقیقات گذشته بوده و بیانگر تأثیر معنی دار و مثبت رویکردکارآفرینی بر عملکرد سرمایه گذاری جدید به واسطه نقش اقدامات کارآفرینی بوده است.

کلمات کلیدی :
رویکردکارآفرینی، عملکرد سرمایه گذاری جدید، اقدامات کارآفرینی، حمایت نهادی، روابط تجاری، کشف فرصت