دوره 5، شماره 17، زمستان 1402، صفحات 117 - 130
نویسندگان : علیرضا سرگلزایی * و هانیه منصوری فرد

چکیده :
توسعه پایدار و دستیابی به شکوفایی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی یک کشور از بستر نیروی انسانی آن جامعه می گذرد. در حقیقت نیروی انسانی به عنوان جوهره اصلی و مرکز ثقل فرایند توسعه و پیشرفت هر جامعه در نظر گرفته می شود و سطح و کیفیت دانش، بینش و مهارت نیروی انسانی آن است که میزان رشد و توسعه یک کشور را تعیین می کند.بنابراین سرمایه گذاری و برنامه ریزی در پرورش نیروی انسانی اندیشمند، ماهر و دارای انعطاف ذهنی و تحرک اندیشه، پیش شرط ایجاد و تداوم هر گونه تحول و توسعه در تمامی ابعاد جامعه به شمار می رود. هدف از انجام این تحقیق ارائه مدلی جهت بررسی ارتباط مولفه های یادگیری سازمانی با آموزش و توسعه منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی بم می باشد.تحقيق حاضر از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است، چرا که در این تحقیق بر اساس پرسشنامه محقق ساخته به سنجش ابعاد مختلف تاثیر ارتباط مولفه های یادگیری سازمانی با آموزش و توسعه منابع انسانی خواهیم پرداخت. همچنین از نظر هدف تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی است.نتایج نشان داد که به جز مولفه¬های نیازهای سازمان، منابع انسانی و کارایی سازمان، سایر مولفه های یادگیری آموزش ارتباط مثبت معنی داری در سطح اطمینان 99 با میزان بهره وری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بم دارند و می توانند به پیش بین معنی داری برای بهره وری کارکنان باشند.

کلمات کلیدی :
یادگیری سازمانی, آموزش کارکنان, توسعه منابع انسانی, کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بم


مشاهده مقاله
167
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۲ شهریور ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۷ بهمن ۱۴۰۲