دوره 4، شماره 12، پاییز 1401، صفحات 14 - 24
نویسندگان : مجتبی حیدری و اسداله گنجعلی *

چکیده :
امروزه مدیران، به‌ویژه مدیران منابع انسانی به‌عنوان شاخص‌ترین هدایت‌کنندگان برنامه‌های توسعه شناخته می‌شوند و در صورتی می‌توانند این امر را به شیوه‌ای مطلوب اجرایی نمایند که از روحیه یادگیری و برنامه‌ای مدون برای طی مسیر تعالی فردی برخوردار باشند. این پژوهش با هدف ارائه الگوی برنامه توسعه فردی مدیران منابع انسانی صنعت بانکداری و تبیین اجزا و مؤلفه‌های برنامه توسعه و روابط میان آن‌ها صورت پذیرفته است. با ورود به قرن بیست و یکم، از نیروي انسانی به‌عنوان شریک استراتژیک و باارزش‌ترین سرمایه سازمان یاد می‌شود. هدف از انجام این تحقیق بررسی نقش شریک استراتژیک بر روي مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی در میان سازمان‌ها بوده و تحقیق حاضر از نوع توصیفی و مروري است. واژه های منابع انسانی، شریک استراتژیک، مزیت رقابتی، عملکرد سازمانی، صنعت بانکداری ایران در پایگاه های اسکوپوس، پروکوئست، الزویر، اسپرینگر، امرالد و گوگل اسکولار جست وجو شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که مدیر ارشد منابع انسانی بر مزیت عملکرد سازمانی از طریق مزیت رقابتی پایدار در صنعت بانکداری ممکن است تأثیر داشته باشد.

کلمات کلیدی :
شریک استراتژیک، منابع انسانی، عملکرد سازمانی، مزیت رقابتی، صنعت بانکداری


مشاهده مقاله
149
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۷ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۱ تیر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۰۲ آذر ۱۴۰۱