دوره 5، شماره 16، پاییز 1402، صفحات 160 - 176
نویسندگان : قدیر جبارزاده * و منوچهر نیکنام

چکیده :
هدف: در حال حاضر اینفلوئنسرهای رسانه های اجتماعی به طور گسترده ای به عنوان یک استراتژی بازاریابی از سوی کسب کار های مختلف به کار گرفته می شوند، زیرا به رشد و ارتباط موثر مخاطبان کسب و کارها کمک شایانی می کند. این مطالعه با بکارگیری نظریه تبادل اجتماعی و اصل متقابل آن، بررسی می کند که آیا ویژگی‌های منبع تأثیرگذار (یعنی تخصص،جذابیت فیزیکی، هم‌وفیلی) می‌تواند به عنوان منابع رابطه‌ای در شکل‌گیری اعتماد پیروان عمل کند؟. روش : پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کاربران سایت گردشگری لست سکند که حجم نمونه 384 نفر از بین آن‌ها انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تائید شده موردسنجش قرارگرفته است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص‌های مرکزی از آمار توصیفی و نرم‌افزار24 SPSS و برای تجزیه‌وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم‌افزار PLS2 Smart استفاده‌شده است. یافته ها: تجربه و تخصص اینفلو ئنسرها ،اعتبار اینفلو ئنسرها ،جذابیت فزیکی اینفلو ئنسرها ، هموفیلی اینفلو ئنسرها بر اعتماد اینفلو ئنسرها تاثیر مثبت و معنی داری دارد. با این حال نقش تعدیل کننده استحکام رابطه در پیوندهای اصالت-اعتماد و اعتماد-وفاداری تاثیر معنی داری داشته است. اعتماد اینفلو ئنسرها نقش میانجی مثبت و معنی داری در تاثیر اعتبار اینفلو ئنسرها بر وفادرای به اینفلو ئنسرها ایفا می کند. نتیجه گیری: تحقیق مفاهیمی را برای استفاده استراتژیک از اینفلوئنسر مارکتینگ پیشنهاد می‌کنند و درک بهتری از مکانیسم‌های متقاعدسازی که در روابط تأثیرگذار( اینفلو ئنسرها )و پیرو آشکار می‌شوند را ارائه می‌دهند.

کلمات کلیدی :
تخصص، جذابیت فیزیکی، وفاداری


مشاهده مقاله
239
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۱ خرداد ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۵ مرداد ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۰ آبان ۱۴۰۲