دوره 4، شماره 11، تابستان 1401، صفحات 270 - 285
نویسندگان : غلامرضا توکلی * و یوسف خاوری و مهدی زمانی مزده

چکیده :
یک سازمان برای انجام امر مهمی نظیر ارزیابی عملکرد از جوانب مختلف آن نیازمند ابزارهایی می باشد. یکی از مهم ترین این ابزارها که در بسیاری از تحقیقات به آنها اشاره شده و به عنوان محوریت معیارهای ارزیابی عملکرد شناخته شده است شاخصه های کلیدی عملکرد است. تحقیق حاضر با در نظر گرفتن شکاف های اشاره شده به دنبال تطبیق اهداف و نتایج کلیدی با شاخصه های کلیدی و تاثیر آن بر پایداری موفقیت یک سازمان می باشد که مشابه چنین تحقیقی بر اساس مرور ادبیات انجام شده توسط محقق به ندرت مشاهده گردیده است. لذا در پایان محقق به دنبال پاسخ به این پرسش کلیدی است که تطبیق پذیری اهداف با شاخص های کلیدی عملکرد و تاثیر آن بر پایداری موفقیت سازمان چگونه است؟ تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری اطلاعات توصیفی تحلیلی می باشد ضمن اینکه نوع تحقیق دارای ماهیت آمیخته می باشد که هم از تکنیک های کیفی و هم از تکنیک های آماری در انجام آن استفاده شد. در نهايت نتايج تحليل داده ها نشان داد گرایش به نوآوری اداری و فرايندي بر عملکرد و موفقیت سازمان؛ تأثیرگذار است.

کلمات کلیدی :
معیارهای ارزیابی عملکرد، شاخصه های کلیدی عملکرد، اهداف و نتایج کلیدی، پایداری موفقیت سازمان، گرایش به نوآوری اداری، گرایش به نوآوری فرآيندي


مشاهده مقاله
105
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۰ تیر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۳۰ مرداد ۱۴۰۱