تاثیر گذاری شخص سازی و انگیزه لذت جویانه بر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی و قصد خرید مجدد با نقش میانجی شناخت احساس مشتری و شناخت تجربه مشتری (مورد مطالعه : مشتریان خرده فروشی آنلاین بلج)
تاثیر گذاری شخص سازی و انگیزه لذت جویانه بر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی و قصد خرید مجدد با نقش میانجی شناخت احساس مشتری و شناخت تجربه مشتری (مورد مطالعه : مشتریان خرده فروشی آنلاین بلج)
دوره 3، شماره 9، زمستان 1400، صفحه 191 - 181
نویسندگان : مینا الماس زاده یاقوتی * و مرادکردی

چکیده :
چکیده هدف: بررسی تعیین تاثیر گذاری شخص سازی و انگیزه لذت جویانه بر شناخت احساس مشتری و شناخت تجربه مشتری و تاثیر آن بر تیلیعات دهان به دهان الکترونیکی و قصد خرید مجدد ازدیدگاه مشتریان خرده فروشی بوده است. روش : پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری کاربران سایت نظرسنجی یو چک که از فروشگاه اینترنتی بلج خرید داشته اند که تعداد آنها نامعین است که حجم نمونه 384 نفر از بین آن‌ها انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تائید شده موردسنجش قرارگرفته است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص‌های مرکزی از آمار توصیفی و نرم‌افزار24 SPSS و برای تجزیه‌وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم‌افزار PLS2 Smart استفاده‌شده است. یافته ها: یافته‌های تحقیق حاکی از اثر مثبت و معنی‌دار انگیزه لذت جویانه بر مو لفه های تجربه شناختی و عاطفی مشتری است . بعلاوه ، تأثیرات مثبت تجربه مشتری بر وفاداری تأیید می شود. نتیجه گیری: نتایج به‌دست‌آمده از این تحقیق بیانگر این است که تمام فرضیه های تایید کننده روابط مثبت شخصی سازی پشتیبانی می کنند . نتایج این مطالعه بینش نظری و مدیریتی را برای بهبود تجربه و وفاداری مشتری فراهم می کند.

واژگان کلیدی :
شخص سازی، انگیزه لذت جویانه، شناخت احساس مشتری، شناخت تجربه مشتری، تیلیعات دهان به دهان الکترونیکی، قصد خرید مجدد