دوره 5، شماره 15، تابستان 1402، صفحات 107 - 119
نویسندگان : علی بیات *

چکیده :
هدف: تأثیر شهرت خارجی ادراک شده بر رفتار حمایتی کارکنان در رسانه های اجتماعی است. روش : پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع علی است. جامعه آماری شامل کارکنان صندوق تامین خسارت های بدنی در کشور که حجم نمونه 299 نفری از بین آنها انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تائید شده موردسنجش قرارگرفته است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها جمعیت شناختی و استخراج شاخصه‌ای مرکزی از آمار توصیفی و نرم‌افزار24 SPSS و برای تجزیه‌وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم‌افزار PLS2 Smart3 استفاده‌ شده است. شهرت شرکت موجب افزایش فعالیت رفتاری کارکنان در رسانه‌های اجتماعی می شود. یافته ها: رفتار شهروندی سازمانی نسبت به افراد و همکاران، سازمان استخدام کننده و مشتریان نقش میانجی مثبت و معنی دارد در تاثیر گذاری شهرت خارجی درک شده بر رفتار حمایتی در رسانه های اجتماعی دارد. نتیجه گیری: ابعاد رفتار شهروندی سازمانی به عنوان میانجی بین شهرت خارجی درک شده و رفتار حمایتی کارکنان در رسانه های اجتماعی عمل می کنند. این تحقیق با مطالعه تأثیر شهرت خارجی ادراک شده بر رفتار حمایتی کارکنان در رسانه های اجتماعی به مجموعه دانش در این حوزه کمک می کند.

کلمات کلیدی :
شهرت خارجی درک شده، رفتار حمایتی در رسانه های اجتماعی، رفتار شهروندی سازمانی نسبت به افراد و همکاران، سازمان استخدام کننده و مشتریان


مشاهده مقاله
244
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۸ آذر ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۰ فروردین ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۶ مرداد ۱۴۰۲