دوره 3، شماره 6، بهار 1400، صفحات 14 - 1
نویسندگان : سودابه نیکدل * و لیلا پیری

چکیده :
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه خودکارامدی و فرهنگ سازمانی با خلاقیت شغلی کارکنان شرکت گاز استان تهران می باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و بدین منظور به کمک روش نمونه گیری خوشه ای از بین مناطق و نواحی مدیریت بهره برداری گاز استان تعداد 14 منطقه بصورت تصادفی و در هر منطقه هم دو واحد نیز انتخاب گردید و افراد شاغل در این واحدها اقدام به تکمیل پرسشنامه های خودکارامدی شوارتز، فرهنگ سازمانی رابینز و خلاقیت شغلی رندسیپ بصورت انفرادی نمودند و جمعا تعداد 185 پرسشنامه توزیع و 164 مورد هم جمع آوری گردید. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش ضریب همبستگی پیرسون و روش تحلیل رگرسیون چند گانه استفاده بعمل آمد. نتایج پژوهش نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت شغلی رابطه معنا داری وجود دارد (با ضریب همبستگی0.32) و بین خودکارامدی و خلاقیت شغلی رابطه معناداری وجود ندارد(ضریب همبستگی 0.036- ) و همچنین از مولفه های فرهنگ سازمانی مولفه چهارم با عنوان حمایت مدیریت(با ضریب همبستگی0.399)و مولفه نهم با عنوان الگوی ارتباطات( با ضریب همبستگی0.201) رابطه معناداری با خلاقیت شغلی نشان دادند و سایر مولفه های فرهنگ سازمانی با خلاقیت شغلی رابطه معنی داری نشان ندادند.

کلمات کلیدی :
خلاقیت شغلی، خودکارامدی، فرهنک سازمانی