دوره 2، شماره 5، زمستان 99، صفحات 24 - 16
نویسندگان : علی نمازیان * و آزاده محمودی اشکور و حسین غلامی بدربانی

چکیده :
امروزه توفيق سازمان‌ها را نمي‎توان تنها در انباشت ثروت مادي و تجهيز به آخرين امكانات فيزيكي و فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي ارزيابي كرد. زيرا سرمايه‎هاي مالي، فيزيكي و انساني بدون سرمايه فکری فاقد كارآيي مؤثرند. گرچه وجه اجتماعي سازمان‎ها سالهاست از سوي انديشمندان مديريت مورد توجه قرار گرفته، اما اهميت روابط اجتماعي و موضوع سرمايه فکری در سازمان بحث جديدي است كه در دهة اخير رونق گرفته و موفقيت سازمان‌ها و اثر‌بخشي آنان با ايجاد و توسعه سرمايه فکری در سازمان قرين شده است، به‌طوريكه استفاده بهينه از سرمايه‎هاي مالي، فيزيكي و انساني در سازمان بدون سرمايه فکری، امكان‌پذير نيست. در اين پژوهش تحت عنوان بررسي رابطه سرمايه فکری و اثر‌بخشي سازماني در سازمان‌هاي دولتي شهرستان رفسنجان نمونه اي به تعداد 314 نفر از سازمان‌های دولتي شهرستان رفسنجان انتخاب گرديد و اطلاعات لازم جهت بررسي رابطه سرمايه فکري و اثر‌بخشي سازماني از طريق پرسشنامه‌ها جمع آوري شد و پس از بررسي اطلاعات جمع آوري شده از آزمودني‌ها از طريق نرم افزار spss و همچنين استفاده از آزمون‌هاي آماري كندال و اسپيرمن نتايج حاصل گرديد. نتایج نشان می‌دهد که بين سرمایه فکری و اثر بخشي سازماني رابطه وجود دارد.

کلمات کلیدی :
سرمایه فکری، اثربخشی، سازمان