دوره 4، شماره 11، تابستان 1401، صفحات 62 - 76
نویسندگان : سعید توده رنجبر * و مراد کردی

چکیده :
هدف: سرمایه اجتماعی شرکت ها یکی از مهم ترین دارایی ها و از عوامل کلیدی مهم بر بهبود روندهای مرتبط با نوسازی استراتژیک تلقی می شود. به بیانی دیگر سرمایه اجتماعی مبتنی بر تعاریف، یکی از منابع ناملموس شرکت ها است که از شبکه روابط انسانی در درون سازمان نشأت گرفته است. هدف اصلی از مطالعه حاضر تعیین تأثیر سرمایه اجتماعی، چابکی استراتژیک و گرایش به کارآفرینی بر نوسازی استراتژیک با توجه به نقش تعدیل گری ظرفیت جذب بوده است. روش : این مطالعه ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری، مدیران شعب بانک ملی در سطح شهر تهران به تعداد 630 شعبه که حجم نمونه 239 نفر انتخاب و با پرسشنامه که روایی و پایایی آن تائید شده موردسنجش قرارگرفته است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص‌های مرکزی از آمار توصیفی و نرم‌افزار24 SPSS و برای تجزیه‌وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم‌افزار PLS2 Smart استفاده‌شده است. یافته¬ها: یافته‌های تحقیق حاکی از اثر مثبت و معنی‌دار سرمایه اجتماعی سازمان بر گرایش به کارآفرینی سازمان بوده است و همچنین بر این اساس می توان گفت که سرمایه اجتماعی با نقش تعدیلگر ظرفیت جذب بر چابکی استراتژیک مدیران شعب بانک ملی در سطح شهر تهران، دارای کمترین اثر مثبت بوده است. نتیجه-گیری: این مطالعه پیامدهای سرمایه اجتماعی سازمان بر گرایش به کارآفرینی سازمانی را نشان می دهد که بیشترین تاثیر مثبت و معنادار را داشته است.

کلمات کلیدی :
سرمایه اجتماعی، گرایش به کارآفرینی، چابکی استراتژیک، نوسازی استراتژیک و ظرفیت جذب


مشاهده مقاله
344
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۲ خرداد ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۲ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ پذیرش
۲۵ مرداد ۱۴۰۱