دوره 6، شماره 18، بهار 1403، صفحات 124 - 133
نویسندگان : حمیدرضا شکری‌زاده و میثم زارع زاده * و مریم احمدی اسکندری

چکیده :
هدف از انجام این تحقیق پیشنهاد یک مدل دارایی مشتری بمنظور شکل گیری نام و نشان تجاری یک رستوران و آزمون روابط میان دارایی ارزش، دارایی برند و دارایی ارتباطات است. تاثیری که اداره و افزایش دارایی مشتری بر ارزش سهامداران دارد، به درستی تصدیق شده است. مدیریت ارزش، مدیریت برند و مدیریت ارتباطات به عنوان عوامل مهمی در افزایش دارایی مشتری صنعت رستوران شناخته شده‌اند. فراتر از این، دارایی برند در این صنعت خاص، نسبت به سایر عوامل تاثیر قوی‌تری بر دارایی مشتری خواهد داشت. روابط میان دارایی ارزش، دارایی برند و دارایی ارتباطات نیز به خوبی شناخته شده است. در این تحقیق 3 فرضیه مبتنی بر ارتباط میان سه دارایی و مولفه‌های تشکیل دهنده‌یشان مطرح شده است. با کمک نرم افزار spss ، از آنجا که داده‌ها غیر نرمال هستند، ضریب همبستگی اسپیرمن را برای یک نمونه 169 نفره بدست آورده‌، و به کمک نرم‌افزار لیزرل عوامل موثر بر مولفه‌ها را تحلیل نموده‌ایم.

کلمات کلیدی :
دارایی مشتری، دارایی ارزش، دارایی برند، دارایی ارتباطات، ارزش طول عمر مشتری، رستوران


مشاهده مقاله
128
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۸ شهریور ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۰۳ دی ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳