دوره 4، شماره 11، تابستان 1401، صفحات 124 - 135
نویسندگان : قدیر جبارزاده * و منوچهر نیکنام

چکیده :
هدف: این مطالعه با تکیه بر نظریه اقتضایی و تئوری پیکربندی، تأثیر عملکرد همسویی استراتژیک سه‌گانه را در بین استراتژی‌های کسب‌وکار، فناوری اطلاعات و بازاریابی بررسی می‌کند و به طور همزمان جهت‌گیری استراتژیک شرکت‌ها را در نظر می‌گیرد. روش : پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری سطوح مدیریت و کارشناسان شرکتهای دانش بنیان پارک علم و فناوری البرز که حجم نمونه 146 نفر از بین آن‌ها انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تائید شده موردسنجش قرارگرفته است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص‌های مرکزی از آمار توصیفی و نرم‌افزار24 SPSS و برای تجزیه‌وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم‌افزار PLS2 Smart استفاده‌شده است. یافته ها: جهت گیری استراتژیک تجاری، فناوری اطلاعات و بازاریابی بر همسویی استراتژیک تاثیر، مثبت و معنی داری می گذارد. و همچنین همسویی استراتژیک بر عملکرد شرکت مثبت و معنی داری می گذارد. نتیجه گیری: این تحقیق به ادبیات همسویی استراتژیک و درک مدیران از نحوه همسوسازی استراتژی‌های تجاری، فناوری اطلاعات و بازاریابی برای بهبود عملکرد شرکت کمک می‌کند.

کلمات کلیدی :
جهت گیری استراتژیک تجاری، جهت گیری فناوری اطلاعات، جهت گیری بازاریابی، همسویی استراتژیک


مشاهده مقاله
97
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۴ دی ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۲ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۵ مرداد ۱۴۰۱