دوره 5، شماره 14، بهار 1402، صفحات 124 - 135
نویسندگان : محسن اشکبوس *

چکیده :
نگرش منابع انسانی به شغل در نگاه، راه رفتن، طرز ایستادن و حرف زدن آنها نمایان است. این عاملی زیربنایی در مدیریت سازمان است که در انگیزش نیروی انسانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی اثر مستقیم دارد و عامل اصلی شکل‌گیری نیات و قصد رفتاری کارکنان می‌باشد. برای سنجش این مقوله می‌توان از پرسشنامه نگرش شغلی استفاده کرد. نظر به اهمیت موضوع در این مقاله به ، تاثیر نگرش شغلی کارکنان در مدیریت بازاریابی الکترونیکی فروشگاههای زنجیره ای افق کورش در استان لرستان انجام شده است. تحقیق از نظر هدف کاربردی و به روش کتابخانه ای است.جامعه آماری پژوهش مشتمل بر کلیه کارکنان فروشگاههای زنجیره ای افق کورش استان لرستان ، که از بین آنها 341 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردید. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه شخصیت پویای آکگوندوز،که پس از اطمینان از پایایی و روایی آن، تحلیل داده‌ها با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری انجام گرفت.یافته‌ها حاکی از آن است که شخصیت پویشگرایانه علاوه بر ارتقای ادراک معناداری کار، می‌تواند به عنوان پیشایند تعلق شغلی نیز مد نظر قرار گیرد. لذا چنانچه مدیران و کارکنان فروشگاههای زنجیره ای افق کورش درصدد ارتقاء تجربه معنای کار و تعلق شغلی حاصل از آن در کادر شغلی خود هستند، بایستی بر آموزش مدیریت بازاریابی الکترونیکی در پنل ها تمرکز نمایند.

کلمات کلیدی :
نگرش شغلی، مدیریت بازاریابی الکترونیکی، فروشگاه‌های زنجیره ای افق کورش


مشاهده مقاله
18
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۳ شهریور ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۹ دی ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲