دوره 5، شماره 14، بهار 1402، صفحات 34 - 41
نویسندگان : رضا قاسمی لاقانی * و محمدحسین شوکت پور

چکیده :
صنعت گردشگری امروزه به عنوان یکی از صنایع سودآور در کانون توجه کشورهای دنیا قرار گرفته و در این میان توجه به موضوع گردشگری دریایی که به عنوان سودآورترین صنعت شناخته می شود بسیار پررنگ تر می باشد. کشورهای پیشرفته دنیا و کشورهای حاشیه خلیج همیشگی فارس نمونه هایی از کشورهای پیشرو در حوزه صنایع گردشگری دریایی می باشند. اشتغال زایی، درآمدزایی، ارزآوری، گسترش مناسبات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و تعمیق پیوند میان ملل و افزایش سطح رفاه اقتصادی ملت ها از جمله مزایایی است که انواع گردشگری از جمله گردشگری دریایی به دنبال خواهد داشت. کشور ما نیز با دارا بودن 5800 کیلومتر نوار ساحلی از پتانسیل ویژه ای در مبحث گردشگری دریایی و ساحلی برخوردار بوده و منطقه جنوب کشور که حدود 84 درصد از این سواحل را به خود اختصاص داده می تواند نقش به سزایی در این رابطه داشته باشد. در این تحقیق تلاش شده ابتدا با مطالعه پیشینه پژوهش های صورت گرفته با موضوع سواحل و گردشگری دریایی ( به طور ویژه در مناطق جنوب کشور)، مشکلاتی که مانع رشد و پیشرفت گردشگری دریایی بوده شناسایی و سپس راهکارهایی جهت برون رفت از این موانع ارائه گردد.

کلمات کلیدی :
گردشگری، گردشگری دریایی، سواحل جنوب، راهکارهای استراتژیک


مشاهده مقاله
230
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۴ آبان ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۵ بهمن ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲