دوره 5، شماره 14، بهار 1402، صفحات 1 - 20
نویسندگان : ابوالفضل رضاطلب *

چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه ي راهبردهای مدیریت تعارض ، استرس شغلی و خلاقیت با عملکرد شغلی کارکنان ادارات فضای سبز شهرداری مشهد می باشد. این پژوهش به لحاظ روش توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی است.جامعه مورد مطالعه شامل به تعداد 78 کارشناس بود و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران تعداد 65 تن تعیین شد که با استفاده از روش نمونه گیري تصادفی انتخاب شدند . ابزار اندازه گيري در پژوهش حاضر 4 پرسشنامه استاندارد راهبردهای مدیریت تعارض رابینز (1999) ، عملکرد شغلی پاترسون (1970) ، خلاقیت شغلی جزنی (1382) ، استرس شغلی کاهن وهمکاران (1964) می باشد. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد که مطلوب بود.داده ها با کمک نرم افزارهای SPSS ویراست 23 تجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان داد بین راهبردهای مدیریت تعارض با هیچ کدام از متغییرهای حاضر شمال عملکرد ، خلاقیت و استرس رابطه معناداری ندارد ، اما بین راهبردهای کنترل وراه حل مداری مدیریت تعارض با بعد تصمیم گیری استرس همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. افزون بر این بین خلاقیت با عملکرد شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و استرس با عملکرد شغلی و خلاقیت رابطه منفی و معناداری دارد. همچنین نتایج نشاد داد سن با راهبردهای مدیریت تعارض رابطه منفی و معناداری دارد به طوریکه با افزایش سن کارکنان از راهبردهای کنترل و راه حل مداری کمتر استفاده می کنند.

کلمات کلیدی :
مدیریت تعارض، خلاقیت، استرس شغلی، عملکرد شغلی


مشاهده مقاله
22
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۷ شهریور ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۱ دی ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲