دوره 4، شماره 12، پاییز 1401، صفحات 117 - 135
نویسندگان : صابر ابراهیم بای *

چکیده :
نقش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد جهانی امروز بسیار حائز اهمیت بوده بطوریکه قوه اجرائی کشور می¬تواند حجم عظیمی از وظایف خود نظیر افزایش تولید ناخالص داخلی، ایجاد فرصت¬های شغلی و ... را توسط آن مرتفع سازد. از سری معادن پر ظرفیت ایران می¬توان به معادن واقع در شرق کشور حومه شهر سنگان خراسان رضوی پرداخت که سالانه میزان بهره¬برداری و سوددهی قبال توجهی را به خود اختصاص داده است. این تحقیق بر آن شده تا محورهای کلیدی رضایت کارکنان در محیط¬های صنعتی و معدنی این منطقه را شناسایی و در پایان نیز پیشنهاداتی را در جهت ارتقاء رضایت شغلی پرسنل ارائه نماید. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردي بوده و برای اشباع نظری از عوامل موثر بر رضایت شغلی پرسشنامه مینه سوتا استفاده شد. این مرحله طی فراخوانی با ارائه توضیحات و بیان هدف کلی کار، از متخصصین در حوزه صنعت و معدن این منطقه خواسته شد تا به ارائه نظرات خود پیرامون عوامل موثر بر رضایت شغلی بپردازند. نمونه آماری این پژوهش برای توزیع پرسشنامه ها 65 نخبه در نظر گرفته شد. پایایی این پرسشنامه توسط آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت که میزان آن 877/0 بدست آمد. نتایج نشان داده است که واحد معدن در حوزه نظام پرداخت، فرصت¬های پیشرفت و شرایط فیزیکی کمترین رضایت را داشته و در حوزه نظام پرداخت و حوزه مال و اقتصادی بیشترین میزان رضایت را در این حوزه داشته است. همچنین حوزه مدیرعامل در حوزه نوع شغل دارای کمترین رضایت بوده است.

کلمات کلیدی :
رضایت شغلی، صنعت و معدن، معادن سنگان خواف، مینه سوتا


مشاهده مقاله
257
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۹ شهریور ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۰۱ آذر ۱۴۰۱