دوره 5، شماره 14، بهار 1402، صفحات 150 - 169
نویسندگان : بهرام شمخانی و فائزه کاظمی لایق *

چکیده :
هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش استراتژی¬های خودرهبری بر خلاقیت کارکنان با میانجی موفقیت شغلی(مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی همدان) انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف، در زمره پژوهش های کاربردی و از نظر انجام پژوهش از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان سازمان تامین اجتماعی بود که تعداد آن ها 40 از بین جامعه آماری بر اساس جدول مورگان کرجسی و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 36 نفر تعیین شد. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه استاندارد موفقیت شغلی راسویل(2014)، پرسشنامه استاندارد خود رهبری بیلز و پرسشنامه خلاقیت رندسیپ(فرم کوتاه، 1979) استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته¬ها نشان می¬دهد وضعیت خودرهبری، موفقیت شغلی و خلاقیت کارکنان بالاتر از میانگین بوده و تقریبا در وضعیت نسبتا خوبی قرار دارد. استراتژی خودرهبری بر خلاقیت با نقش میانجی موفقیت شغلی کارکنان (مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی همدان)تأثیر مثبت و معناداری دارد. بدین معنی که استراتژی خودرهبری می تواند خلاقیت کارکنان و همچنین موفقیت شغلی کارکنان را در پی داشته باشد. همچنین نتایج نشان می دهند که موفقیت شغلی نیز می تواند پیش بین مناسبی برای خلاقیت کارکنان باشد. در تاثیر استراتژی خود رهبری بر خلاقیت کارکنان، موفقیت شغلی نقش میانجی دارد. پیشنهاد می شود جهت افزایش کارایی، بهروه وری و اثربخشی هر چه بهتر کارکنان، این اداره کارکنان خود را به خود مشاهده گری و شناسایی موانع و مشکلات با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری خلاق فردی و گروهی در اداره ترغیب و تشویق نماید.

کلمات کلیدی :
استراتژی خودرهبری، خودرهبری، خلاقیت، موفقیت شغلی.


مشاهده مقاله
440
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۸ بهمن ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۴ اسفند ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲