دوره 5، شماره 16، پاییز 1402، صفحات 67 - 81
نویسندگان : اکبر عطادخت و حسین پاک نژاد * و بهمن اسماعیلی انامق

چکیده :
هدف این پژوهش شناسایی موانع و سدهای ملموس و آشکار موجود بر مسیر انتصاب زنان در جایگا‌ه‌های راس هرم قدرت از دیدگاه زنان شاغل بود. روش پژوهش، روش کیفی با رویکرد پدیدارشناسی تأویلی بود. برای مصاحبه، شرکت‌کنندگان با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند.معیار شرکت در مصاحبه، تمایل بانوان شاغل در ادارات و سازمان ها برای بیان نظرات خود در زمینه موضوع پژوهش بود. فرآیند نمونه گیری در جریان مصاحبه با به اشباع رسیدن داده ها پایان یافت. برای تحلیل داده ها از روش (کلایزی (Paul Colaizzi استفاده گردید. ابتدا گردآوری داده های تحلیل تا اشباع ادامه یافت. جملات مهم استخراج شدند. معنی آنان فرموله شد. جهت حفظ قابلیت تأیید پژوهش، درتمام مراحل، مستندات به دست آمده با استفاده ازکسب نظرات مشارکت کنندگان حفظ شدند که همین مسئله،اطمینان پذیری داده ها و قابلیت تأیید آنها را امکان پذیر می‌کند. پس از تجزیه و تحلیل یافته ها بیست و یک مفهوم کلی شناسایی شدند که در قالب سه محور: عوامل شخصیتی و فردی مربوط به زنان، عوامل شخصیتی و فردی مربوط به مردان، و عوامل مرتبط با فرهنگ و اجتماع قرار گرفتند.

کلمات کلیدی :
زنان، توانمندی، هرم مدیریت، موانع، اجتماع و فرهنگ


مشاهده مقاله
181
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۰۸ مهر ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۰ آبان ۱۴۰۲