دوره 4، شماره 11، تابستان 1401، صفحات 22 - 33
نویسندگان : مهدی جلوداری * و منوچهر نیکنام

چکیده :
هدف: بررسی تاثیر ادراک کیفیت مبادله رهبر-عضو بر رابطه فروشنده و برند و تاثیر آن بر عملکرد خدمات فروشنده، ارزش ویژه برند و وفاداری مشتری با در نظر گرفتن نقش تعدیل کنندگی دانش برند مدیر و اشاعه دانش استراتژیک بوده است. روش : پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری مشنریان فروشگاه زنجیره ای جانبو در کرج حجم نمونه 384 نفر از بین آن‌ها انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تائید شده موردسنجش قرارگرفته است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص‌های مرکزی از آمار توصیفی و نرم‌افزار24 SPSS و برای تجزیه‌وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم‌افزار PLS2 Smart استفاده‌شده است. یافته ها: ادراک کیفیت مبادله رهبر-عضو بر رابطه فروشنده بر عملکرد خدمات فروشنده، ارزش ویژه برند و وفاداری مشتری با در نظر گرفتن نقش تعدیل کنندگی دانش برند مدیر و اشاعه دانش استراتژیک تاثیر مثبت و معنی داری دارد. نتیجه گیری: قدرت روابط در جامعه اماری مورد مطالعه تحت تأثیر عوامل زمینه ای، از جمله دانش برند مدیر و میزان انتشار اطلاعات استراتژیک در بین مشتریان است.

کلمات کلیدی :
ادراک کیفیت مبادله رهبر-عضو، رابطه فروشنده و برند، عملکرد خدمات فروشنده، ارزش ویژه برند، وفاداری مشتری، دانش برند مدیر، اشاعه دانش استراتژیک


مشاهده مقاله
259
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۹ دی ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۵ مرداد ۱۴۰۱