دوره 5، شماره 17، زمستان 1402، صفحات 1 - 17
نویسندگان : حافظ پورنقی * و محمد رضا حقیقی

چکیده :
هدف: بررسی عوامل اصلی مرتبط با تبلیغات رسانه های اجتماعی است که می تواند قصد خرید را پیش بینی کند. روش : پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع علی است. جامعه آماری شامل مشتریان خرده فروشی آنلاین موتن رو در کرج که حجم نمونه 384 نفر انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تائید شده مورد سنجش قرارگرفته است. به ‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص‌های مرکزی از آمار توصیفی و نرم‌افزار24 SPSS و برای تجزیه‌وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم ‌افزار PLS2 Smart استفاده ‌شده است. یافته ها: انتظار عملکرد، انگیزه لذت‌جویی، تعامل، اطلاع‌رسانی و ارتباط درک شده بر قصد خرید تاثیر مثبت و معنی داری دارد. سن، زمان حضور در اینستاگرام تعداد دوستان اینستاگرام، شدت استفاده از اینستاگرام و نیاز به خودافزایش( خود ارتقائی) پیشنیاز اصلی تولید و اشتراک اشتراک گذاری محتوای مرتبط با برند تولید شده توسط کاربر هستند. نتیجه گیری: نیاز به خود تأییدی، جنسیت و نژاد ارتباط معنی‌داری با تولید و اشتراک گذاری محتوای مرتبط با برند تولید شده توسط کاربر نداشتند. این مطالعه در فصل پنجم تعدادی دستورالعمل تئوری و عملی در مورد اینکه چگونه بازاریابان خرده فروشی آنلاین موتن می توانند به طور مؤثر تبلیغات خود را بر روی پلتفرم های رسانه های اجتماعی برنامه ریزی و اجرا کنند ارائه می دهد.

کلمات کلیدی :
تعامل، آگاهی بخشی، ارتباط ادراکی، عادت، قصد خرید، تبلیغات رسانه های اجتماعی، انگیز لذت جویانه، امید به عملکرد


مشاهده مقاله
178
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۰ مرداد ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۳ آبان ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۷ بهمن ۱۴۰۲