دوره 5، شماره 15، تابستان 1402، صفحات 29 - 41
نویسندگان : بهادر دامن کشان *

چکیده :
هدف: بررسی عواملی موثر بر قصد رفتاری جهت پذیرش تجارت اجتماعی توسط شرکت های دانش بنیان در پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم). روش : پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است . جامعه آماری سطوح مدیریت و کارشناسان شرکت های دانش بنیان در پارک زیست فناوری خلیج فارس که حجم نمونه 126 نفری از بین آنها انتخاب و برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استاندارد استفاده شده است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص‌های مرکزی از آمار توصیفی و نرم‌افزار24 SPSS و برای تجزیه‌وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم‌افزار Smart PLS3 استفاده‌شده است. یافته ها: یافته‌های تحقیق حاکی از اثر مثبت و معنی‌دار سودمندی ادراکی ،نگرانی امنیتی ،حمایت مدیریت عالی ،آمادگی سازمانی و فشار شریک تجاری بر قصد رفتاری جهت پذیرش تجارت اجتماعی دارد. زمینه های زیست محیطی، سازمانی و فناوری بر قصد رفتاری جهت پذیرش تجارت اجتماعی در شرکت های دانش بنیان در پارک زیست فناوری خلیج فارس دارد. نتیجه گیری: نتایج نظرسنجی از 126 نفر از سطوح مدیریت و کارشناسان شرکت های دانش بنیان در پارک زیست فناوری خلیج فارس نشان می دهد که فشار شرکای تجاری در زمینه محیطی، به دنبال آن حمایت مدیریت ارشد در زمینه سازمانی، و سودمندی درک شده در زمینه فناوری، بیشترین تأثیر را بر قصد رفتاری برای استفاده اجتماعی دارد.

کلمات کلیدی :
سودمندی ادراکی، نگرانی امنیتی، حمایت مدیریت عالی، آمادگی سازمانی، فشار شریک تجاری، قصد رفتاری


مشاهده مقاله
240
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۸ اسفند ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۶ مرداد ۱۴۰۲